วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.7พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด0.60100 เมตร จำนวน 7 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย มค.ถ.117 - 05 หมู่ที่ 1 บ้านโนนเขวา - บ้านเมืองใหม่ ตำบลหนองทุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย มค.ถ..113-04สายแยกทางหลวงหมายเลข 2063 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย มค.ถ. 117- 02 สายบ้านหนองเสือ - บ้านหนองทุ่ม โดยการเสริมไหล่ทาง พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก (กม.0+000 - กม.0+462)ตำบลหนองทุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาหน่วยงานเอกชนหรือราชการในการออกแบบแปลนและประมาณการค่าก่อสร้างอาคาสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ม.8 สายบ้านนางนิตยา บัวบุญ ก.3.00 ม. ยาว 35.00 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2หนองตาไก้ ก.2.00 เมตร ยาว 500 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 ก.3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง