วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางดวงใจ เชียงเหนือ) ที่ตั้งบ่อ ฉ.16235 ม.3 หมายเลขบ่อ 580663-0586 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-0702) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนายทองเยี่ยม อุทัยรัตน์) ที่ตั้งบ่อ ฉ.20519 ม.6 หมายเลขบ่อ 580663-0603 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-1589) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางเพ็ง มวนมนตรี) ที่ตั้งบ่อ ฉ.24372 ม.3 หมายเลขบ่อ 580663-0588 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-0722) ต่อสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางตุ๊ ปะจักกะตา) ที่ตั้งบ่อ ฉ.62338 ม.2 หมายเลขบ่อ 580663-1053 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-2090) ต่อสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางนวล บังคะดานะรา) ที่ตั้งบ่อ ฉ.91684 ม.6 หมายเลขบ่อ 580663-0599 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-0733) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางสาวดรุณี บัวบุญ) ที่ตั้งบ่อ ฉ.20518 ม.5 หมายเลขบ่อ 580663-0601 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-0735) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางมนต์ ประจักษ์แจ้ง) ที่ตั้งบ่อ ฉ.15584 ม.20 หมายเลขบ่อ 580663-0877 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-0897) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางคำบาง ปะกิระคัง) ที่ตั้งบ่อ นส.3ก3542 ม.20 หมายเลขบ่อ 580663-0876 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-1887) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางรุ่งนภา บุปะเท) ที่ตั้งบ่อฉ.15606 ม.1 หมายเลขบ่อ 580663-1055 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-2092) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางชฏาภา มวนมนตรี) ที่ตั้งบ่อ ฉ.15813 ม.2 หมายเลขบ่อ 580663-0591 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-0725) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง