องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
 


เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565


นายทองอินทร์  คลังดงเค็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 

2023-03-21
2023-03-18
2023-03-15
2023-02-15
2023-01-16
2022-12-23
2022-12-14
2022-12-09
2022-12-05
2022-11-09