องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
สาส์นจากนายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด องค์กรหนึ่ง วึ่งถือเป็นการกระจายอำนาจการบริหารมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ตระหนักถึงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกระผมและทีมงานบริหาร ตลอดจนข้าราชการประจำ จึงได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจที่จะช่วยผลักดันความเจริญก้าวหน้ามาสู่ท้องถิ่นของเรา ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้า่นต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบาย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เพราะสิ่งที่มุ่งหวังคือ ความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านของประชาชนต้องได้รับผลประโยชน์จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มให้มากที่สุด

ในโอกาสนี้ กระผมในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ชุมชนทุกหมู่บ้าน กลุ่ม ชมรมเครือข่ายอาชีพต่างๆ ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้กำลังใจและให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign