องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

“ ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ  ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี คนมีการศึกษา พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
เคียงคู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

 

พันธกิจ(Mission)

1.พัฒนาการถนนให้การสัญจรไปมาสะดวกทุกเส้นทาง จัดให้มีไฟฟ้า  น้ำประปา สิ่งอำนวยสาธารณูปโภคและสิ่งจำเป็นอย่างทั่วถึง

2. ส่งเสริมอาชีพ  การออม   สร้างรายๆได้  และพัฒนาการผลิตสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

3. พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำใต้ดินให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคและทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม

5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติให้เป็น ป่าสมุนไพร  รณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมจัดให้มีถังขยะหน้าบ้านที่กำจัดขยะมูลฝอย 

6. ส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกาย  จัดให้มีที่ออกกำลังกายประจำที่สาธารณะ การควบคุมโรคติดต่อ   ตามฤดูกาล  ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ให้กับประชาชน

7. สร้างสวัสดิการสังคมโดยสงเคราะห์คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ก่อสร้าง  ต่อเติมบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้

8. ส่งเสริมกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ   จัดหาพืชเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต  ป้องกันและควบโรคติดต่อทั้งพืชและสัตว์

9. การให้ความช่วยเหลือด้านประสบภัย  และเสริมสร้างระบบชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและยั้งยืน

 

 

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign