องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายทองอินทร์  คลังดงเค็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
โทร. 082-1096204
นางรุ่งทิวา  ชาวบ้านใน นายสมจิตร  ไปพบ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
 โทร.098-8155498 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
โทร. 091-9653991
นายพิกุล  สุปะตำ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
โทร. 081-0550231
นางภัทราวดี  สังฆมณี
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.หนองทุ่ม
โทร. 084-498452
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign