องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 มาตราการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 20 พ.ค. 2563 ]104
22 การดำเนินการตามมาตราส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]100
23 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 ก.พ. 2563 ]131
24 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 12 ก.พ. 2563 ]105
25 มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 11 ก.พ. 2563 ]103
26 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2561-2564 [ 10 ก.พ. 2563 ]95
27 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ [ 29 ม.ค. 2563 ]88
28 มาตรการตรวจสอบการใช่้ดุลยพินิจ [ 22 ม.ค. 2563 ]88
29 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 16 ม.ค. 2563 ]88
30 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 16 ม.ค. 2563 ]94
31 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 16 ม.ค. 2563 ]88
32 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 ม.ค. 2563 ]92
33 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 16 ม.ค. 2563 ]88
34 การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 13 ม.ค. 2563 ]87
35 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561-2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]86
36 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม [ 11 ธ.ค. 2562 ]123
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2562 ]92
38 เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร [ 5 มิ.ย. 2562 ]94
39 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 [ 28 พ.ค. 2562 ]89
40 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]92
 
|1หน้า 2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign